budova ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok +421 918 101 131 info@ipa-rk.sk
clenstvoFormy a podmienky členstva v Slovenskej sekcii IPA upravujú Stanovy Slovenskej sekcie IPA v článku 14. Prihlášku za riadneho a mimoriadneho člena Slovenskej sekcie IPA podáva žiadateľ písomne prostredníctvom vedúceho územnej úradovne, v ktorej žiada byť po udelení členstva registrovaný, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Prihláška sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, na ktoré sa nalepia dve fotografie vo formáte 3,5 x 4,5 cm. Žiadateľ o mimoriadne členstvo, v prípade policajta na dôchodku, k prihláške doloží kópiu personálneho rozkazu o uvoľnení alebo prepustení zo služobného pomeru, potvrdenie o dĺžke trvania služobného pomeru a čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Vdovy a vdovci členov Slovenskej sekcie IPA sa v prihláške – časti „Iné údaje“ odvolajú na meno člena Slovenskej sekcie IPA, na základe ktorého sa o členstvo uchádzajú. Vedúci územnej úradovne overí pravdivosť údajov uvedených v prihláške a odstúpi ju na spracovanie generálnemu sekretárovi Slovenskej sekcie IPA. Lehota na spracovanie prihlášky je 30 dní od jej doručenia generálnemu sekretárovi. Členstvo v Slovenskej sekcii IPA vzniká vydaním členského preukazu a zaplatením členského príspevku.
 
Ukončenie členstva v Slovenskej sekcii IPA upravujú Stanovy Slovenskej sekcie IPA v článku 17. Najčastejším dobrovoľným spôsobom skončenia členstva v Slovenskej sekcii IPA je nezaplatenie členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok do 31. decembra kalendárneho roka. Požiadavka na výrobu členských preukazov na nasledujúci kalendárny rok sa ale posiela generálnemu sekretárovi už koncom augusta, preto je korektné oznámiť svoj úmysel skončiť členstvo najneskôr do polovice augusta vedeniu územnej úradovne.
euroV súlade s čl. 19 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA sa členský príspevok uhrádza najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov, ktorí ho uhradia spravidla v hotovosti vedúcemu územnej úradovne počas vybavovania ich prihlášky za člena.

 

 

Údaje k úhrade členského príspevku:
IBAN:  SK55 5600 0000 0083 5024 4001 
Suma:  20,-EUR
Variabilný symbol:          2024 (kalendárny rok, na ktorý uhrádzate členský príspevok)
Poznámka:  priezvisko a meno člena 
 
Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť členský príspevok aj v hotovosti pokladníkovi územnej úradovne v mieste sídla územnej úradovne (ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok) po predchádzajúcej dohode s pokladníkom.
V zmysle čl. 17 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA sa nezaplatením členského príspevku do vyššie uvedeného termínu členstvo v Slovenskej sekcii IPA končí.
Preregistrovanie v Slovenskej sekcii IPA upravujú Stanovy Slovenskej sekcie IPA v článku 16 a Usmernenie k preregistrovaniu členov v rámci Slovenskej sekcie IPA
preregČlen Slovenskej sekcie IPA sa môže preregistrovať do inej územnej úradovne na základe písomnej žiadosti o preregistrovanie podanej  v dvoch exemplároch prostredníctvom vedúceho územnej úradovne, do ktorej sa chce člen preregistrovať. Preregistrovanie člena podlieha písomnému schváleniu vedúcim tejto územnej úradovne. Súhlas vedúceho územnej úradovne, z ktorej sa člen preregistrováva sa nevyžaduje. Žiadosť o preregistrovanie musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch. Žiadosť o preregistrovanie musí byť generálnemu sekretárovi zaslaná najmenej 30 dní pred požadovaným termínom preregistrovania. Preregistrovanie člena je možné najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.