budova ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok +421 908 392 663 info@ipa-rk.sk

Úhrada členského príspevku

 
V súlade s čl. 19 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA sa členský príspevok uhrádza najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov, ktorí ho uhradia spravidla v hotovosti vedúcemu územnej úradovne počas vybavovania ich prihlášky za člena.
euroÚdaje k úhrade členského príspevku:
Číslo účtu IBAN:  SK55 5600 0000 0083 5024 4001 
Suma:  20,-EUR
Variabilný symbol:        2022 (kalendárny rok, na ktorý uhrádzate členský príspevok)
Poznámka:  priezvisko a meno člena 
 
Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť členský príspevok aj v hotovosti pokladníkovi územnej úradovne v mieste sídla územnej úradovne (ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok) po predchádzajúcej dohode s pokladníkom.
V zmysle čl. 17 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA sa nezaplatením členského príspevku do vyššie uvedeného termínu členstvo v Slovenskej sekcii IPA končí.